Kotlin:
התחלת פרויקט חדש

How to: (איך לעשות:)

fun main() {
    println("שלום עולם!")
}

// פלט דוגמא:
// שלום עולם!

זה קוד לדוגמא שמדפיס “שלום עולם!”. פשוט כדי להתחיל.

Deep Dive (צלילה עמוקה)

כשקוטלין הושק ב-2011, הוא הציע אלטרנטיבה מודרנית ל-Java. הוא תוכנן להיות אינטופטיבי וקל להתחלה, עם תכנות פונקציונלי ורב-פרדיגמה. פרויקט חדש בקוטלין יכול לכלול תלת-עמודית של קוד-מקור, בנייה ומבחן (source, build, test).

See Also (ראה גם)

  • Kotlin Documentation - מסמכים רשמיים ללמידת קוטלין.
  • Kotlin GitHub - מקור הקוד של קוטלין עבור בדיקה ותמיכה עמוקה יותר.
  • Kotlin Slack - קהילת קוטלין בסלאק לשאלות ותמיכה.