Gör om en sträng till versaler

JavaScript:
Gör om en sträng till versaler

Hur gör man:

I JavaScript finns ingen inbyggd metod för att direkt göra första bokstaven i en sträng stor, men det är rakt fram att implementera med grundläggande strängmanipuleringsmetoder.

Använda Standard JavaScript

function capitalize(str) {
  if (!str) return '';
  return str.charAt(0).toUpperCase() + str.slice(1);
}

console.log(capitalize('hello world')); // Utdata: "Hello world"

ES6 Version

Med ES6 mallsträngar kan funktionen skrivas på ett mer koncist sätt:

const capitalize = (str) => !str ? '' : `${str[0].toUpperCase()}${str.slice(1)}`;

console.log(capitalize('hello ES6')); // Utdata: "Hello ES6"

Använda Lodash

Lodash är ett populärt tredjepartsverktygsbibliotek som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att manipulera och arbeta med JavaScript-värden, inklusive strängar. För att göra första bokstaven i en sträng stor med Lodash:

// Först, installera lodash om du inte har gjort det: npm install lodash
const _ = require('lodash');

console.log(_.capitalize('LODASH example')); // Utdata: "Lodash example"

Notera hur Lodash inte bara gör första bokstaven stor utan också konverterar resten av strängen till små bokstäver, vilket skiljer sig lite från den rena JavaScript-implementeringen.

Använda CSS (Endast för visningsändamål)

Om målet är att göra text stor för visning i användargränssnittet, kan CSS användas:

.capitalize {
  text-transform: capitalize;
}
<div class="capitalize">hello css</div> <!-- Visas som "Hello css" -->

Obs: Denna metod ändrar hur texten ser ut på webbsidan utan att ändra själva strängen i JavaScript.