Gör om en sträng till versaler

Kotlin:
Gör om en sträng till versaler

Hur man gör:

I Kotlin kan strängar kapitaliseras med hjälp av standardbiblioteksfunktioner utan behov av tredjepartbibliotek. Kotlins tillvägagångssätt för att hantera strängar gör dessa operationer raka och koncisa.

Kapitalisera hela strängen:

val message = "hello, world!"
val capitalizedMessage = message.uppercase()

println(capitalizedMessage) // Utdata: HELLO, WORLD!

Kapitalisera endast det första tecknet:

Från och med Kotlin 1.5 är funktionen capitalize() avskaffad och ersatt med en kombination av replaceFirstChar och en lambda som kontrollerar om det är en liten bokstav för att omvandla den till versal.

val greeting = "hello, world!"
val capitalizedGreeting = greeting.replaceFirstChar {
    if (it.isLowerCase()) it.titlecase() else it.toString()
}

println(capitalizedGreeting) // Utdata: Hello, world!

Denna metod bibehåller resten av meningen i dess ursprungliga form medan endast den första bokstaven ändras till versal.