Visual Basic for Applications:
Gör om en sträng till versaler

Hur man gör:

VBA har inte en inbyggd funktion specifikt för att skriva om varje ord i en sträng med stora bokstäver, som vissa andra programmeringsspråk gör. Du kan dock uppnå detta genom att kombinera några metoder och funktioner som UCase, LCase, och Mid.

Här är ett enkelt exempel på hur man skriver om en sträng:

Function CapitalizeString(inputString As String) As String
  Dim words As Variant
  words = Split(inputString, " ")
  For i = LBound(words) To UBound(words)
    If Len(words(i)) > 0 Then
      words(i) = UCase(Left(words(i), 1)) & LCase(Mid(words(i), 2))
    End If
  Next i
  CapitalizeString = Join(words, " ")
End Function

Sub ExampleUsage()
  Dim exampleString As String
  exampleString = "hello world from VBA!"
  MsgBox CapitalizeString(exampleString) 'Output: "Hello World From Vba!"
End Sub

Funktionen CapitalizeString delar upp inmatningssträngen i ord, storstavar den första bokstaven i varje ord, och fogar sedan samman dem igen för att bilda en korrekt skriven sträng.

Fördjupning

Visual Basic for Applications, som introducerades i början av 90-talet som ett makrospråk för Microsoft Office-applikationer, var utformad för att erbjuda en tillgänglig programmeringsmodell. Dess förmåga att manipulera strängar, även om omfattande, saknar vissa högre abstraktioner som finns i nyare språk. Många moderna programmeringsmiljöer tillhandahåller en dedikerad metod för att storstava strängar, ofta kallad titelhöjning eller liknande. Python inkluderar till exempel metoden .title() för strängar.

När man jämför kan avsaknaden av en enskild, inbyggd funktion i VBA för att storstava ord i strängar förefalla som en brist. Detta erbjuder dock programmerare en djupare förståelse och kontroll över hur de manipulerar text och hanterar nyanser som inte strikt följs av en generisk metod. Till exempel kan hanteringen av akronymer eller särskilda fall där vissa mindre ord i titlar inte bör storstavas anpassas bättre i VBA genom uttryckliga funktioner.

Vidare, även om direkta metoder finns i VBA för att ändra teckenstorlek på en sträng (LCase och UCase), betonar den manuella rutten för att storstava enskilda ord inom en sträng den nyanserade kontroll som VBA ger till utvecklare. Detta är särskilt viktigt i applikationer som databashantering, formulärinmatningar och redigering av dokument där textmanipulering är frekvent men varierad i krav.

Ändå, för applikationer där textbearbetningsbehoven är höga och mångsidiga, kan språk med inbyggda strängmanipuleringsbibliotek erbjuda en mer effektiv väg. Det är i dessa scenarier som integrering eller komplettering av VBA med andra programmeringsresurser, eller att välja ett annat språk helt och hållet, kan visa sig vara fördelaktigt.