C++:
การทำงานกับ JSON

วิธีการ:

ใน C++ ไม่มีการสนับสนุน JSON โดยตรง แต่ห้องสมุดของบุคคลที่สามเช่น nlohmann/json ทำให้การใช้งานง่าย นี่คือวิธีใช้สำหรับงานพื้นฐาน:

ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไลบรารีติดตั้งอยู่ หากคุณใช้ package manager อย่าง vcpkg หรือ Conan คุณสามารถเพิ่ม nlohmann/json ลงในโปรเจคของคุณได้อย่างง่ายดาย

การแยกวิเคราะห์ JSON จากสตริง

#include <iostream>
#include <nlohmann/json.hpp>

int main() {
  // ข้อมูล JSON เป็นสตริง
  std::string jsonData = "{\"name\":\"John\", \"age\":30, \"city\":\"New York\"}";

  // แยกวิเคราะห์สตริง JSON
  auto jsonObject = nlohmann::json::parse(jsonData);

  // การเข้าถึงข้อมูล
  std::cout << "Name: " << jsonObject["name"] << "\n"
       << "Age: " << jsonObject["age"] << "\n"
       << "City: " << jsonObject["city"] << std::endl;

  return 0;
}

ผลลัพธ์ตัวอย่าง:

Name: John
Age: 30
City: New York

การสร้าง JSON

การสร้างข้อมูล JSON ก็เป็นเรื่องง่ายไม่แพ้กัน เพียงแค่กำหนดค่าให้กับวัตถุ nlohmann::json.

#include <nlohmann/json.hpp>
#include <iostream>

int main() {
  // การสร้างวัตถุ JSON
  nlohmann::json jsonObject;
  jsonObject["name"] = "Jane";
  jsonObject["age"] = 25;
  jsonObject["city"] = "Los Angeles";

  // แปลงวัตถุ JSON เป็นสตริงและพิมพ์ออกมา
  std::string jsonString = jsonObject.dump(4); // อาร์กิวเมนต์ 4 สำหรับการพิมพ์สวยงาม
  std::cout << jsonString << std::endl;

  return 0;
}

ผลลัพธ์ตัวอย่าง:

{
  "name": "Jane",
  "age": 25,
  "city": "Los Angeles"
}

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงการใช้งานหลักสำหรับการทำงานกับ JSON ใน C++ โดยใช้ไลบรารี nlohmann/json. ด้วยพื้นฐานเหล่านี้ คุณสามารถแยกวิเคราะห์และสร้าง JSON สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ตั้งแต่ไฟล์คอนฟิกจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแอปพลิเคชันเครือข่าย.