การแทรกค่าลงในสตริง

Dart:
การแทรกค่าลงในสตริง

วิธีการ:

ใน Dart, การแทรกข้อความแบบมีตัวแปรนั้นง่ายดายโดยใช้สัญลักษณ์ $ เพื่อแทรกคำสั่งโดยตรงในตัวอักษรของสตริง:

void main() {
  String name = 'Dart';
  int year = 2023;
  // การแทรกตัวแปรแบบง่าย
  print('Learning $name in $year!');
  // ผลลัพธ์: Learning Dart in 2023!
  
  // การแทรกคำสั่ง
  print('In two years, it will be ${year + 2}.');
  // ผลลัพธ์: In two years, it will be 2025.
}

ในกรณีที่คุณมีคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นหรือต้องการทำการคำนวณภายในสตริงเอง ให้ครอบคำสั่งด้วย ${}. Dart ไม่มีไลบรารี่ของบุคคลที่สามที่นิยมใช้เฉพาะสำหรับการแทรกข้อความแบบมีตัวแปรเนื่องจากตัวภาษามีความสามารถอยู่แล้วที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนได้เอง