การลบเครื่องหมายอัญประกาศออกจากสตริง

Dart:
การลบเครื่องหมายอัญประกาศออกจากสตริง

วิธีการ:

Dart มอบวิธีการง่ายๆ ในการลบอัญประกาศออกจากสตริงโดยใช้เมธอดสตริงที่มีอยู่ในตัวโดยไม่ต้องใช้ไลบรารีภายนอก

ตัวอย่างที่ 1: การใช้ replaceFirst และ replaceAll

หากคุณกำลังจัดการกับสตริงที่เริ่มต้นและจบด้วยอัญประกาศ คุณสามารถใช้เมธอด replaceFirst และ replaceAll เพื่อลบออกได้

String quotedString = '"Hello, World!"';
String singleQuotedString = '\'Dart Programming\'';

// ลบอัญประกาศคู่
String noDoubleQuotes = quotedString.replaceFirst('"', '').replaceAll('"', '');
print(noDoubleQuotes); // ผลลัพธ์: Hello, World!

// ลบอัญประกาศเดี่ยว
String noSingleQuotes = singleQuotedString.replaceFirst('\'', '').replaceAll('\'', '');
print(noSingleQuotes); // ผลลัพธ์: Dart Programming

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ substring

เมธอดนี้มีประโยชน์เมื่อคุณมั่นใจว่าอัญประกาศอยู่ที่ต้นสุดและปลายสุดของสตริง

String quotedString = '"Flutter Development"';
// ตรวจสอบว่ามีอัญประกาศที่ต้นและปลายก่อนที่จะลบเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
if (quotedString.startsWith('"') && quotedString.endsWith('"')) {
 quotedString = quotedString.substring(1, quotedString.length - 1);
}
print(quotedString); // ผลลัพธ์: Flutter Development

ตัวอย่างที่ 3: การสร้างเมธอดส่วนขยายที่กำหนดเอง

สำหรับการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะหากโปรเจคของคุณเกี่ยวข้องกับการลบอัญประกาศอย่างบ่อยครั้ง พิจารณาสร้างเมธอดส่วนขยายที่กำหนดเองบน String

extension UnquoteString on String {
 String unquote() {
  var str = this;
  if (str.startsWith('"') && str.endsWith('"') || str.startsWith('\'') && str.endsWith('\'')) {
   str = str.substring(1, str.length - 1);
  }
  return str;
 }
}

void main() {
 String doubleQuoted = '"This is Dart"';
 String singleQuoted = '\'This is awesome\'';
 print(doubleQuoted.unquote()); // ผลลัพธ์: This is Dart
 print(singleQuoted.unquote()); // ผลลัพธ์: This is awesome
}

วิธีการเหล่านี้ควรช่วยคุณลบอัญประกาศออกจากสตริงใน Dart ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณปรับปรุงกระบวนการประมวลผลและเตรียมข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น