Інтерполяція рядків

Arduino:
Інтерполяція рядків

How to: | Як це зробити:

String name = "Andriy";
int age = 25;

// Concatenation
String greeting = "Hello, " + name + "! You are " + age + " years old.";
Serial.println(greeting);

// With sprintf (C style)
char buf[50];
sprintf(buf, "Hello, %s! You are %d years old.", name.c_str(), age);
Serial.println(buf);

Output:

Hello, Andriy! You are 25 years old.
Hello, Andriy! You are 25 years old.

Deep Dive | Поглиблений Аналіз:

Historically, C programmers used sprintf - Arduino inherited this. + is easier for simple strings, but sprintf offers formatting. Arduino doesn’t support some advanced interpolation features like printf found in languages like Python. Interpolating strings efficiently is important to manage memory on low-power devices.

Історично програмісти на мові C використовували sprintf — Arduino успадкувало це. + простіше для легких рядків, але sprintf пропонує форматування. Arduino не підтримує деякі розширені можливості інтерполяції рядків, такі як printf, що доступні в мовах програмування типу Python. Ефективна інтерполяція рядків важлива для управління пам’яттю на пристроях з обмеженими ресурсами.

See Also | Дивіться Також: