Trích xuất chuỗi con

Arduino:
Trích xuất chuỗi con

Cách thực hiện:

Các chuỗi trong Arduino có thể được cắt và chia nhỏ sử dụng substring():

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  String phrase = "Hello, Arduino World!";
  String greeting = phrase.substring(0, 5);
  String location = phrase.substring(7, 19);
  
  Serial.println(greeting); // In ra "Hello"
  Serial.println(location); // In ra "Arduino World"
}

void loop() {
  // Không có gì để lặp lại ở đây.
}

Đầu ra trên Serial Monitor:

Hello
Arduino World

Sâu hơn

Trước khi Arduino làm cho việc này trở nên đơn giản, các lập trình viên sử dụng mảng char và các hàm như strncpy trong C. Chúng không chỉ là di sản lịch sử, mà vẫn còn được sử dụng cho các hoạt động cấp thấp. Hàm substring() trong Arduino thực chất là một lớp bọc giúp chúng ta dễ dàng hơn khi xử lý với các đối tượng String. Nhưng hãy lưu ý, việc sử dụng String có thể dẫn đến việc phân mảnh bộ nhớ. Nếu sự ổn định là rất quan trọng, đặc biệt trong các chương trình chạy dài hoặc phức tạp, hãy cân nhắc về phương pháp truyền thống sử dụng mảng char.

Các phương án thay thế cho substring() bao gồm việc điều chỉnh mảng char trực tiếp hoặc sử dụng các hàm như strtok(). Những phương án này có thể hiệu quả hơn nhưng có thể khiến bạn phải quản lý nhiều mã hơn.

Bên trong, hàm substring() tạo một đối tượng String mới chứa các ký tự từ chỉ số bắt đầu đến ngay trước chỉ số kết thúc, có thể bỏ qua nếu bạn muốn lấy mọi thứ cho đến cuối.

Xem thêm: