Arduino:
Viết kiểm thử

Cách làm:

#include <Arduino.h>
#include <unity.h>

void setUp(void) {
// thiết lập ở đây
}

void tearDown(void) {
// dọn dẹp ở đây
}

void test_led_builtin_pin_number(void) {
  TEST_ASSERT_EQUAL(13, LED_BUILTIN);
}

void test_led_state_high(void) {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  TEST_ASSERT_EQUAL(digitalRead(LED_BUILTIN), HIGH);
}

void setup() {
  UNITY_BEGIN();
  RUN_TEST(test_led_builtin_pin_number);
  RUN_TEST(test_led_state_high);
  UNITY_END();
}

void loop() {
  // Thường trống trong kiểm thử
}

Đầu ra:

.
.
OK

Sâu hơn

Bối cảnh lịch sử: Kiểm thử trong Arduino bắt đầu muộn hơn trong phát triển phần mềm và ít phổ biến hơn do tương tác với phần cứng. Các phương án thay thế: Kiểm thử thủ công, hoặc các framework kiểm thử phức tạp hơn như Google Test. Chi tiết thực hiện: Thường chúng ta sử dụng một thư viện như ArduinoUnit hoặc AUnit. Đặt kiểm thử trong setup() và giữ loop() trống vì kiểm thử chỉ chạy một lần.

Xem thêm