Tính toán ngày trong tương lai hoặc quá khứ

Bash:
Tính toán ngày trong tương lai hoặc quá khứ

Làm thế nào:

Trong Bash, bạn có thể sử dụng lệnh date kèm theo cờ -d để thao tác với các ngày. Dưới đây là cách làm:

# Ngày Hiện Tại
date

# Ngày Tương Lai: 10 ngày kể từ bây giờ
date -d "+10 days"

# Ngày Quá Khứ: 10 ngày trước
date -d "-10 days"

# Ngày Tương Lai Cụ Thể: Thêm tuần, tháng, năm
date -d "+1 month"
date -d "+2 weeks"
date -d "+1 year"

# Đầu ra mẫu cho ngày tương lai
Mon 31 Jan 2023 12:34:56 PM PST

Sâu hơn

Việc thao tác với các ngày là một yêu cầu phổ biến trong lập trình và viết kịch bản. Trong lịch sử, nhiệm vụ này trở nên cồng kềnh và dễ mắc lỗi hơn khi xử lý năm nhuận, múi giờ, v.v. Trong các hệ thống giống Unix, lệnh date đã phát triển để bao gồm các tùy chọn dễ dàng cho việc tính toán ngày.

Các phương pháp thay thế bao gồm sử dụng toán học shell hoặc các công cụ bên ngoài như awk hoặc perl cho lô-gíc ngày phức tạp hơn, nhưng lệnh date vẫn là cách dễ dàng và trực tiếp nhất cho các hoạt động cơ bản. Đằng sau hậu trường, lệnh date sử dụng các thư viện hệ thống để xử lý sự phức tạp của việc tính toán thời gian, trừu tượng hóa điều này khỏi người dùng.

Xem Thêm