Viết một tệp văn bản

Bash:
Viết một tệp văn bản

Làm thế nào:

# Tạo một tệp văn bản mới với lệnh 'echo'
echo "Xin chào, Thế giới!" > hello.txt

# Thêm nhiều dòng văn bản vào một tệp đã tồn tại với toán tử '>>'
echo "Một dòng văn bản khác." >> hello.txt

# Viết nhiều dòng sử dụng heredoc
cat << EOF > hello_multiline.txt
Xin chào, đây là dòng đầu tiên.
Và đây là dòng thứ hai.
EOF

Đầu ra cho cat hello.txt:

Xin chào, Thế giới!
Một dòng văn bản khác.

Đầu ra cho cat hello_multiline.txt:

Xin chào, đây là dòng đầu tiên.
Và đây là dòng thứ hai.

Nghiên cứu sâu

Lập trình trong Shell đã là một phần cốt lõi của các hệ thống giống Unix từ những năm 1970, với sh (Bourne shell) là bản gốc. Ngày nay, bash (Bourne Again SHell) là một shell được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Trong khi echo và chuyển hướng đầu ra (>, >>) là các phương pháp phổ biến để viết tệp, các phương pháp khác như printf cung cấp khả năng định dạng. Việc viết tệp trong kịch bản bash sử dụng bộ chỉ số tệp; 1 cho stdout, và việc thêm vào (>>) tránh được việc ghi đè tệp bằng cách sử dụng bộ chỉ số tệp 2.

Xem thêm