Làm việc với số phức

Bash:
Làm việc với số phức

Cách thức:

Bash không hỗ trợ số phức một cách tự nhiên. Bạn thường sử dụng một công cụ bên ngoài như bc với tùy chọn -l của nó. Dưới đây là cách bạn xử lý số phức trong bash:

echo "sqrt(-1)" | bc -l

Kết quả:

j

Phép nhân:

echo "(-1 + -1i) * (4 + 3i)" | bc -l

Kết quả:

-1.00000000000000000000-7.00000000000000000000i

Sâu Hơn

Số phức đã xuất hiện từ thế kỷ 16, nhưng các ngôn ngữ kịch bản như Bash không được chuẩn bị sẵn sàng cho các phép toán toán học như số phức ngay từ ban đầu. Đó là lý do tại sao bc hoặc các công cụ khác như awk thường được sử dụng. Một số ngôn ngữ thay thế để làm việc với số phức bao gồm Python với module cmath và MATLAB, đều được xây dựng cho các chức năng toán học nâng cao hơn. Đối với Bash, đó là cách tận dụng các công cụ - bc sử dụng chữ ‘i’ viết thường để biểu diễn đơn vị ảo và hỗ trợ các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia.

Xem Thêm