Trích xuất chuỗi con

Bash:
Trích xuất chuỗi con

Làm thế nào:

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về trích xuất chuỗi con trong Bash:

# Sử dụng ${string:start:length}
text="The quick brown fox"
substring=${text:4:5}
echo $substring  # Xuất ra 'quick'

# Độ dài mặc định là phần còn lại của chuỗi
substring=${text:16}
echo $substring  # Xuất ra 'fox'

# Chỉ mục bắt đầu âm (tính từ cuối chuỗi)
substring=${text: -3}
echo $substring  # Xuất ra 'fox'

Sâu hơn nữa

Bash đã xử lý chuỗi từ rất lâu. Trích xuất chuỗi con là một mẹo cũ nhưng vẫn cực kỳ hữu dụng. Trước khi có những công cụ tiên tiến, chúng ta chỉ có mở rộng tham số – cú pháp ${} – và nó đã chịu được thử thách của thời gian.

Có lựa chọn khác không? Chắc chắn rồi. awk, cut, và grep đều có thể cắt và chia nhỏ chuỗi theo cách riêng của chúng. Nhưng cho một công việc nhanh chóng, không cần kích hoạt thêm, phương pháp đúc kết sẵn trong Bash là hiệu quả.

Về mặt triển khai, Bash trích xuất chuỗi con một cách dễ dàng. Nó không quan tâm đến nội dung bên trong chuỗi của bạn là gì: văn bản, số, biểu tượng cảm xúc kỳ lân – bất cứ thứ gì. Chỉ cần cho nó điểm bắt đầu và kết thúc, và nó sẽ cắt đoạn đó mà không cần biết.

Xem thêm

Đào sâu hơn và kiểm tra các liên kết sau: