Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

C#:
Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Cách thực hiện:

Trong C#, thuộc tính string.Length cung cấp số lượng ký tự có trong một chuỗi. Dưới đây là cách sử dụng nó:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string example = "Hello, World!";
    Console.WriteLine(example.Length); // Output: 13
  }
}

Dễ dàng, phải không? Nhưng hãy nhớ, nó đếm ký tự, không phải byte. Với các emoji hoặc ký tự đặc biệt, mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau.

Sâu hơn nữa

Theo lịch sử, việc tìm độ dài của một chuỗi đã gắn liền với quản lý và thao tác bộ nhớ trong lập trình. Do C# là một ngôn ngữ cấp cao, nó đã trừu tượng hóa công việc cấp thấp đó đi. Tuy nhiên, biết được điều gì đang diễn ra bên dưới cũng rất tốt.

Có phương pháp khác không? Chắc chắn rồi! Bạn có thể thấy example.ToCharArray().Length được sử dụng ngoài kia, nhưng nó chỉ thực hiện công việc nặng nhọc để đạt được kết quả giống nhau.

Giờ đây, về những ký tự phức tạp đó. Thuộc tính Length của C# đếm số lượng đối tượng char trong chuỗi, mỗi đối tượng đại diện cho một đơn vị mã UTF-16. Điều đó ổn cho đến khi bạn gặp cặp thay thế – những ký tự như emoji cần hai đối tượng char. Dưới đây là vấn đề: Length đếm chúng như là hai. Đúng vậy.

Để có số lượng chính xác của ký tự trực quan hay nhóm grapheme, bạn sẽ cần lớp StringInfo từ System.Globalization:

using System;
using System.Globalization;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string example = "👍"; // Emoji cử chỉ ok

    Console.WriteLine(example.Length); // Output: 2 <- Do cặp thay thế!
    Console.WriteLine(new StringInfo(example).LengthInTextElements); // Output: 1
  }
}

Bạn đã hiểu sự khác biệt chưa? Đây không chỉ là lý thuyết; nó có thể ảnh hưởng đến xử lý văn bản một cách có ý nghĩa.

Xem thêm

Khám phá thêm với các nguồn này:

Hiểu biết về chuỗi, xử lý chúng một cách khôn ngoan, và viết mã đếm - theo mọi nghĩa.