Phân tích ngày từ chuỗi kí tự

Clojure:
Phân tích ngày từ chuỗi kí tự

Cách thực hiện:

Clojure dựa vào Java để phân tích ngày, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng java.time.LocalDate ở đây:

(require '[java-time :as jt])

(defn parse-date [date-str]
  (jt/local-date "yyyy-MM-dd" date-str))

(println (parse-date "2023-04-05"))

Đầu ra:

#object[java.time.LocalDate 0x4b121a5e "2023-04-05"]

Ở đây java-time là một thư viện Clojure bao bọc APIs java.time. Nó mang tính cách Clojure hơn là sử dụng trực tiếp Java interop.

Xem Xét Kỹ Lưỡng

Clojure, ra đời năm 2007, là một Lisp hiện đại chạy trên JVM. Nó cung cấp khả năng tương tác với Java, bao gồm cả xử lý ngày. Trước java.time (được giới thiệu trong Java 8), Java sử dụng java.util.Datejava.text.SimpleDateFormat, cả hai đều kém linh hoạt và ít an toàn về luồng hơn.

clj-time, một bộ bao của Joda-Time, từng phổ biến với Clojure trước khi có java-time, nhưng Joda-Time giờ được coi là lỗi thời. Ngày nay, java-time là lựa chọn ưu tiên vì nó bao quanh gói java.time, nổi bật hơn hẳn và mặc định là bất biến.

Cũng có các thư viện Clojure thuần túy, như tick, nhưng chúng cũng xây dựng dựa trên java.time của Java vì lý do thiết thực. Gói java.time cơ bản sử dụng hệ thống lịch ISO nhưng cũng hỗ trợ những hệ thống khác. Sự linh hoạt đó có nghĩa là các chương trình Clojure không chỉ thân thiện với JVM mà còn sẵn sàng cho quốc tế.

Xem Thêm

Hãy tiếp tục khám phá và chúc bạn lập trình vui vẻ!