Chương 10. Định dạng dữ liệu và Serialization

C++ Chương 10.
Định dạng dữ liệu và Serialization