Bắt đầu một dự án mới

C++:
Bắt đầu một dự án mới

Làm thế nào:

Khi bắt đầu, chọn hệ thống xây dựng hoặc IDE của bạn. Để đơn giản, chúng tôi sẽ sử dụng trình soạn thảo văn bản cơ bản và g++. Tạo hai tệp: main.cpp và một Makefile.

main.cpp:

#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Xin chào, dự án mới!" << std::endl;
    return 0;
}

Makefile:

all:
    g++ main.cpp -o my_project

clean:
    rm my_project

Để biên dịch, chạy make trong terminal. Để dọn dẹp, chạy make clean.

Kết quả mẫu sau khi chạy ./my_project:

Xin chào, dự án mới!

Sâu hơn

Trong quá khứ, thiết lập một dự án C++ mới là một quy trình thủ công hơn. Ngày nay, IDE có thể tạo ra các mẫu. Các sự lựa chọn như CMake hoặc Meson giúp quản lý việc xây dựng. Trước khi có những công cụ này, các nhà phát triển tự viết Makefiles bằng tay, biên dịch mỗi tệp .cpp thành một tệp đối tượng trước khi liên kết chúng lại với nhau.

Xem xét các lựa chọn thay thế: các hệ thống xây dựng mới hơn đơn giản hóa quá trình. Ví dụ, CMake tự động tạo Makefiles của bạn, làm cho nó độc lập với nền tảng.

Về mặt triển khai, cài đặt phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước dự án và các phụ thuộc. Dự án lớn hơn đòi hỏi một cấu trúc phức tạp hơn với các thư mục riêng biệt cho tệp nguồn, tiêu đề, và kiểm tra.

Xem thêm