Dart:
So sánh hai ngày

Làm thế nào:

Trong Dart, bạn có thể so sánh các ngày sử dụng lớp DateTime, có các phương thức như isBefore, isAfter, và isAtSameMomentAs để so sánh trực tiếp. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa các ngày có thể được xác định sử dụng phương thức difference(), cung cấp một đối tượng Duration chi tiết khoảng thời gian giữa hai điểm thời gian.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản minh họa các khái niệm này:

void main() {
 DateTime eventStart = DateTime(2023, 5, 15);
 DateTime eventEnd = DateTime(2023, 5, 20);
 
 // Kiểm tra xem một ngày có trước ngày khác không
 if (eventStart.isBefore(eventEnd)) {
  print("Ngày bắt đầu sự kiện trước ngày kết thúc sự kiện.");
 }

 // Kiểm tra nếu hai ngày là giống nhau
 if (!eventStart.isAtSameMomentAs(eventEnd)) {
  print("Ngày bắt đầu và kết thúc sự kiện không giống nhau.");
 }
 
 // Tính toán sự khác biệt giữa hai ngày
 Duration eventDuration = eventEnd.difference(eventStart);
 print("Sự kiện kéo dài trong ${eventDuration.inDays} ngày.");
}

/*
Đầu ra:
Ngày bắt đầu sự kiện trước ngày kết thúc sự kiện.
Ngày bắt đầu và kết thúc sự kiện không giống nhau.
Sự kiện kéo dài trong 5 ngày.
*/

Đối với các thao tác với ngày nâng cao hơn, chẳng hạn như chuyển đổi định dạng, bạn có thể thấy lớp DateFormat từ gói intl hữu ích. Dưới đây là một ví dụ minh họa cách sử dụng nó để định dạng và so sánh các ngày:

Đầu tiên, bao gồm gói intl trong tệp pubspec.yaml của bạn:

dependencies:
 intl: ^0.17.0

Sau đó, sử dụng nó như sau:

import 'package:intl/intl.dart';

void main() {
 DateTime departureDate = DateTime(2023, 5, 15);
 DateTime returnDate = DateTime.parse('2023-05-20');

 // Định dạng các ngày
 var formatter = DateFormat('yyyy-MM-dd');
 print("Khởi hành: ${formatter.format(departureDate)}");
 print("Trở về: ${formatter.format(returnDate)}");

 // So sánh sử dụng chuỗi đã định dạng
 if (formatter.format(departureDate) == formatter.format(returnDate)) {
  print("Ngày khởi hành và trở về giống nhau.");
 } else {
  print("Ngày khởi hành và trở về khác nhau.");
 }
}

/*
Đầu ra:
Khởi hành: 2023-05-15
Trở về: 2023-05-20
Ngày khởi hành và trở về khác nhau.
*/

Ví dụ này giới thiệu cách so sánh hai đối tượng DateTime cả trực tiếp và bằng cách sử dụng chuỗi đã định dạng để so sánh khi cần bỏ qua các thành phần cụ thể như thời gian.