Dart:
Viết tệp văn bản

Làm thế nào:

Thư viện cốt lõi của Dart cung cấp gói dart:io cho việc xử lý tệp, cho phép bạn viết tệp văn bản mà không cần các thư viện bên thứ ba. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách viết tệp văn bản:

import 'dart:io';

void main() async {
 // Tạo một tệp mới có tên 'example.txt' trong thư mục hiện tại.
 var file = File('example.txt');
 
 // Viết một chuỗi vào tệp.
 await file.writeAsString('Xin chào, Dart!');
 
 // Xác minh nội dung.
 print(await file.readAsString()); // Đầu ra: Xin chào, Dart!
}

Khi xử lý các tệp lớn hơn hoặc dòng dữ liệu, bạn có thể ưa thích việc sử dụng openWrite vốn trả về một IOSink và cho phép bạn viết dữ liệu theo từng phần:

import 'dart:io';

void main() async {
 var file = File('large_file.txt');
 var sink = file.openWrite();

 // Viết nhiều dòng vào tệp.
 sink
  ..writeln('Dòng 1: Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua chú chó lười.')
  ..writeln('Dòng 2: Dart thật tuyệt vời!')
  ..close();

 // Đợi đến khi sink đóng lại để đảm bảo tất cả dữ liệu được viết vào tệp.
 await sink.done;

 // Đọc và in nội dung tệp để xác minh
 print(await file.readAsString());
}

Đối với các thao tác tệp nâng cao hơn, bao gồm việc thêm vào tệp hoặc viết byte, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp của lớp File được cung cấp bởi dart:io. Ngoài ra, khi làm việc trên các dự án quy mô lớn hoặc phức tạp hơn, việc cân nhắc các gói như path để xử lý đường dẫn tệp hoặc shelf cho các chức năng máy chủ web có thể có lợi, mặc dù việc viết tệp trực tiếp thường dựa vào các thư viện Dart tích hợp sẵn.