Dart:
Ghi Lại

Làm thế nào:

Dart bao gồm một cơ chế ghi nhật ký đơn giản thông qua thư viện dart:developer. Đối với nhu cầu ghi nhật ký phức tạp hơn, lập trình viên thường chuyển sang sử dụng các thư viện của bên thứ ba như loggerlog4dart.

Sử dụng dart:developer

Phù hợp cho việc ghi nhật ký cơ bản, đặc biệt là trong quá trình phát triển:

import 'dart:developer';

void main() {
  log('Đây là một thông điệp ghi nhật ký để gỡ lỗi.');
}

Kết quả:

Đây là một thông điệp ghi nhật ký để gỡ lỗi.

Sử dụng gói logger

Để có một giải pháp toàn diện hơn, gói logger cung cấp các mức độ ghi nhật ký khác nhau (ví dụ, thông tin, cảnh báo, lỗi) và có thể được định dạng một cách dễ đọc hơn.

Đầu tiên, thêm sự phụ thuộc logger vào tệp pubspec.yaml của bạn:

dependencies:
  logger: ^1.0.0

Sau đó, sử dụng như sau:

import 'package:logger/logger.dart';

var logger = Logger();

void main() {
  logger.d("Đây là một thông điệp gỡ lỗi");
  logger.w("Đây là một thông điệp cảnh báo");
  logger.e("Đây là một thông điệp lỗi");
}

Một mẫu kết quả có thể trông như sau, với mỗi kiểu thông điệp được định dạng khác nhau để dễ nhận biết:

💬 Đây là một thông điệp gỡ lỗi
⚠️ Đây là một thông điệp cảnh báo
❗️ Đây là một thông điệp lỗi

Sử dụng gói log4dart

Đối với các ứng dụng yêu cầu ghi nhật ký dựa trên cấu hình (tương tự như Log4j), log4dart cung cấp một phương pháp quen thuộc. Nó đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng quy mô lớn.

Hãy đảm bảo bạn đã bao gồm log4dart trong pubspec.yaml của mình:

dependencies:
  log4dart: ^2.0.0

Một ví dụ sử dụng đơn giản:

import 'package:log4dart/log4dart.dart';

void main() {
  final logger = LoggerFactory.getLogger("MyApp");
  logger.debug("Gỡ lỗi MyApp");
  logger.info("Thông điệp thông tin");
}

Kết quả:

DEBUG: Gỡ lỗi MyApp
INFO: Thông điệp thông tin

Mỗi phương pháp này cung cấp một mức độ linh hoạt và phức tạp khác nhau, từ thông điệp gỡ lỗi đơn giản đến ghi nhật ký toàn diện, có thể cấu hình đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng phức tạp.