Sắp xếp mã lập trình vào hàm số

Dart:
Sắp xếp mã lập trình vào hàm số

Làm thế nào:

Hàm Cơ Bản

Trong Dart, bạn định nghĩa một hàm sử dụng từ khóa void nếu nó không trả về giá trị, hoặc xác định kiểu giá trị mà nó trả về nếu có. Dưới đây là một hàm đơn giản in ra một thông điệp chào hỏi:

void greet(String name) {
 print('Hello, $name!');
}

void main() {
 greet('Alice'); // Kết quả: Hello, Alice!
}

Trả về một Giá Trị

Các hàm có thể trả về giá trị. Ví dụ sau nhận hai số nguyên làm đầu vào và trả về tổng của chúng:

int add(int a, int b) {
 return a + b;
}

void main() {
 var sum = add(5, 3);
 print(sum); // Kết quả: 8
}

Hàm Ẩn Danh

Dart hỗ trợ hàm ẩn danh (còn được gọi là biểu thức lambda hoặc closures), có thể tiện lợi cho các chức năng ngắn, tạo ra tại chỗ. Dưới đây là cách sử dụng một hàm ẩn danh với phương thức forEach của danh sách:

void main() {
 var fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];
 fruits.forEach((item) {
  print(item);
 });
 // Kết quả:
 // apple
 // banana
 // cherry
}

Cú pháp Mũi Tên cho Hàm Một Biểu Thức

Đối với các hàm chỉ chứa một biểu thức duy nhất, Dart cung cấp cú pháp ngắn gọn sử dụng ký hiệu “mũi tên” (=>). Điều này đặc biệt hữu ích cho các hàm ngắn hoặc khi truyền hàm làm đối số:

int square(int num) => num * num;

void main() {
 print(square(4)); // Kết quả: 16
}

Sử dụng Thư Viện Bên Thứ Ba

Đối với các chức năng phức tạp hoặc chuyên biệt hơn, các lập trình viên Dart thường dựa vào các thư viện bên thứ ba. Xem xét thư viện http để thực hiện các yêu cầu HTTP. Đầu tiên, thêm http vào file pubspec.yaml của bạn dưới dependencies:

dependencies:
 http: ^0.13.3

Sau đó, bạn có thể sử dụng nó để lấy dữ liệu từ web:

import 'package:http/http.dart' as http;

Future<void> fetchUserData() async {
 var response = await http.get(Uri.parse('https://api.example.com/users/1'));
 print(response.body);
}

void main() {
 fetchUserData();
 // Kết quả mong đợi: Dữ liệu JSON của người dùng. Kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào phản hồi của API.
}

Nhớ rằng, khi tổ chức code Dart của bạn thành các hàm, hãy suy nghĩ về khả năng tái sử dụng, rõ ràng, và nguyên tắc trách nhiệm đơn lẻ. Điều này không chỉ làm cho code của bạn sạch hơn mà còn dễ dàng hơn cho người khác (và bạn trong tương lai) để hiểu và bảo trì.