Nối chuỗi ký tự

Dart:
Nối chuỗi ký tự

Làm thế nào:

Dart cung cấp nhiều cách đơn giản để nối chuỗi. Dưới đây là những phương pháp phổ biến nhất:

Sử dụng Toán tử +

Toán tử + là cách trực quan nhất để kết nối chuỗi.

String greeting = 'Xin chào, ' + 'Thế giới!';
print(greeting); // Kết quả: Xin chào, Thế giới!

Sử dụng Phương thức concat()

Mặc dù Dart không có phương thức concat() giống như một số ngôn ngữ khác, nhưng việc thực hiện tương tự có thể được thực hiện bằng cách sử dụng + hoặc các phương pháp sau.

Sử dụng Nội suy Chuỗi

Nội suy chuỗi cho phép biến được nhúng trực tiếp vào trong một chuỗi. Nó hiệu quả để kết hợp chuỗi và biểu thức.

String user = 'Jane';
String message = 'Chào mừng, $user!';
print(message); // Kết quả: Chào mừng, Jane!

Sử dụng Phương thức join()

Phương thức join() hữu ích khi bạn có một danh sách các chuỗi mà bạn muốn nối lại.

var words = ['Xin chào', 'từ', 'Dart'];
String sentence = words.join(' '); // Nối với dấu cách làm ngăn cách.
print(sentence); // Kết quả: Xin chào từ Dart

Sử dụng StringBuffer

StringBuffer hiệu quả cho việc nối nhiều chuỗi, đặc biệt là trong vòng lặp.

var words = ['Dart', 'rất', 'vui'];
StringBuffer buffer = StringBuffer();
for (String word in words) {
  buffer.write(word); // Thêm từng từ vào bộ đệm.
  buffer.write(' '); // Tùy chọn thêm một khoảng trắng.
}
String sentence = buffer.toString().trim(); // Chuyển đổi thành chuỗi và loại bỏ khoảng trắng cuối cùng.
print(sentence); // Kết quả: Dart rất vui

Thư viện Bên thứ ba

Mặc dù thư viện chuẩn của Dart thường đủ cho nhiệm vụ nối chuỗi, nhưng các thư viện bên thứ ba như quiver cung cấp các tiện ích có thể bổ sung cho chức năng đã có trong Dart. Ví dụ, các hàm concat() hoặc merge() của quiver có thể được khám phá cho các kịch bản nâng cao. Tuy nhiên, hãy tuân thủ các lựa chọn mạnh mẽ đã có sẵn trong Dart trừ khi bạn có nhu cầu cụ thể mà chúng không đáp ứng.