Xóa các ký tự phù hợp với một mẫu

Dart:
Xóa các ký tự phù hợp với một mẫu

Làm thế nào:

Dart giúp việc xóa ký tự khớp với một mẫu được xác định trước sử dụng biểu thức chính quy và phương thức replaceAll trở nên đơn giản. Không cần các thư viện bên thứ ba cho việc sử dụng cơ bản, làm cho phương pháp này rất dễ tiếp cận.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản minh họa cách xóa số từ một chuỗi:

void main() {
 String stringWithDigits = 'Dart123 is fun456';
 // Xác định một mẫu biểu thức chính quy khớp với tất cả các số
 RegExp digitPattern = RegExp(r'\d');
 
 // Thay thế tất cả các lần xuất hiện của mẫu bằng một chuỗi trống
 String result = stringWithDigits.replaceAll(digitPattern, '');
 
 print(result); // Đầu ra: Dart is fun
}

Giả sử bạn đang đối mặt với một tình huống phức tạp hơn, như việc xóa các ký tự đặc biệt ngoại trừ khoảng trắng và dấu câu. Đây là cách bạn sẽ thực hiện:

void main() {
 String messyString = 'Dart!@# is *&()fun$%^';
 // Xác định một mẫu khớp với mọi thứ ngoại trừ chữ cái, số, khoảng trống, và dấu câu
 RegExp specialCharPattern = RegExp(r'[^a-zA-Z0-9 \.,!?]');
 
 String cleanedString = messyString.replaceAll(specialCharPattern, '');
 
 print(cleanedString); // Đầu ra: Dart! is fun
}

Đối với các nhiệm vụ cần khớp mẫu và thay thế nâng cao hơn, tài liệu lớp RegExp toàn diện của Dart cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào các biểu thức phức tạp hơn và cách sử dụng chúng. Tuy nhiên, các ví dụ trên đều bao phủ đa số các trường hợp sử dụng phổ biến cho việc xóa ký tự dựa trên mẫu trong lập trình Dart.