Trích xuất chuỗi con

Dart:
Trích xuất chuỗi con

Làm thế nào:

Trong Dart, bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rút trích các chuỗi con, như substring(), split(), và biểu thức chính quy. Mỗi phương pháp phục vụ các mục đích khác nhau và cung cấp sự linh hoạt trong việc xử lý chuỗi.

Sử dụng substring():

Phương pháp substring() là đơn giản. Bạn chỉ định chỉ mục bắt đầu (và tùy chọn, chỉ mục kết thúc) để cắt chuỗi.

void main() {
 String example = "Hello, World!";
 String result = example.substring(7, 12);
 print(result); // Đầu ra: World
}

Sử dụng split():

Chia một chuỗi thành một danh sách các chuỗi con dựa trên một mẫu (như một khoảng trắng hoặc dấu phẩy), và sau đó truy cập chuỗi con bằng chỉ mục.

void main() {
 String example = "Dart is fun";
 List<String> parts = example.split(' ');
 String result = parts[1]; // Truy cập bằng chỉ mục
 print(result); // Đầu ra: is
}

Sử dụng Biểu thức Chính Quy:

Cho các mẫu phức tạp, lớp RegExp trong Dart rất mạnh mẽ. Sử dụng nó để khớp các mẫu và rút trích các chuỗi con.

void main() {
 String example = "Email: [email protected]";
 RegExp regExp = RegExp(r"\b\w+@\w+\.\w+\b");
 String email = regExp.stringMatch(example)!;
 print(email); // Đầu ra: [email protected]
}

Thư Viện Bên Thứ Ba:

Mặc dù thư viện chuẩn của Dart khá đủ sức mạnh, nhưng bạn có thể gặp phải các tình huống mà một thư viện bên thứ ba có thể đơn giản hóa công việc của bạn. Một lựa chọn phổ biến cho việc thao tác chuỗi và khớp mẫu không được cụ thể khuyến nghị ở đây vì khả năng tự có của Dart thường đã đủ. Tuy nhiên, luôn kiểm tra pub.dev để tìm bất kỳ thư viện nào có thể phù hợp hơn với nhu cầu cụ thể của bạn.