Dart:
In ra thông tin gỡ lỗi

Cách thực hiện:

Trong Dart, bạn có thể in thông báo gỡ rối bằng cách sử dụng hàm print(). Dưới đây là cách xuất thông điệp đơn giản và giá trị của biến:

void main() {
 String greeting = "Chào, Dart!";
 print(greeting); // In ra: Chào, Dart!

 int number = 42;
 print('Con số là $number.'); // In ra: Con số là 42.
}

Đối với dữ liệu có cấu trúc, như danh sách hoặc đối tượng, phương thức toString() của Dart có thể không cung cấp đủ chi tiết. Trong những trường hợp đó, bạn có thể sử dụng hàm jsonEncode từ thư viện dart:convert của Dart để chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi JSON cho đầu ra dễ đọc hơn:

import 'dart:convert';

void main() {
 var user = {
  'name': 'John Doe',
  'age': 30,
  'emails': ['[email protected]', '[email protected]'],
 };

 print(jsonEncode(user));
 // In ra: {"name":"John Doe","age":30,"emails":["[email protected]","[email protected]"]}
}

Khi cần các khả năng gỡ lỗi tinh vi hơn, chẳng hạn như ghi nhật ký với các mức độ quan trọng khác nhau (thông tin, cảnh báo, lỗi), bạn có thể sử dụng các thư viện bên thứ ba như logger. Dưới đây là cách sử dụng nó:

 1. Thêm logger vào pubspec.yaml của bạn:
dependencies:
 logger: ^1.0.0
 1. Sử dụng logger trong mã Dart của bạn:
import 'package:logger/logger.dart';

var logger = Logger();

void main() {
 logger.d("Đây là một thông điệp gỡ lỗi");
 logger.w("Đây là một thông điệp cảnh báo");
 logger.e("Đây là một thông điệp lỗi");
}

Đầu ra sẽ thông tin hơn, hiển thị mức độ của thông điệp và thông điệp đó, giúp dễ dàng phân biệt giữa các loại thông điệp nhật ký khác nhau.