Nội suy chuỗi ký tự

Elm:
Nội suy chuỗi ký tự

Làm thế nào:

Elm sử dụng toán tử ++ để nối các chuỗi lại với nhau, mà bạn có thể sử dụng cho hành vi giống như nội suy. Không có cú pháp đặc biệt; bạn chỉ cần ghép chúng lại với nhau.

name = "world"
greeting = "Hello, " ++ name ++ "!"

-- Đầu ra
"Hello, world!"

Sâu hơn

Elm, nhấn mạnh vào sự đơn giản và bảo trì, không có nội suy chuỗi được tích hợp sẵn như một số ngôn ngữ khác. Thay vào đó, bạn sử dụng ++ cho việc nối chuỗi. Lịch sử, nội suy chuỗi có thể được truy vết về các ngôn ngữ máy tính đầu tiên và đã trở nên tinh vi hơn theo thời gian.

Các phương án thay thế trong Elm có thể bao gồm sử dụng các hàm để xây dựng các chuỗi phức tạp hơn, hoặc sử dụng các hàm String.concat hoặc String.join nếu làm việc với danh sách các chuỗi. Các hàm tùy chỉnh cũng có thể được tạo ra để mô phỏng cú pháp nội suy, nhưng chúng sẽ không sạch sẽ như trong các ngôn ngữ có hỗ trợ bản địa.

Phía sau cánh gà, khi bạn sử dụng ++ để nối chuỗi, Elm hiệu quả tạo ra một chuỗi mới với nội dung kết hợp. Đáng chú ý là việc sử dụng quá mức toán tử ++ với các chuỗi lớn hoặc nhiều có thể kém hiệu quả hơn so với các phương pháp trong ngôn ngữ có nội suy bản địa do tiềm năng sao chép chuỗi lặp đi lặp lại trong quá trình nối.

Xem thêm