Loại bỏ dấu ngoặc kép khỏi chuỗi

Elm:
Loại bỏ dấu ngoặc kép khỏi chuỗi

Làm Thế Nào:

Trong Elm, bạn có thể sử dụng các hàm String để thao tác với chuỗi, chẳng hạn như gỡ bỏ dấu ngoặc. Dưới đây là cách thực hiện một cách đơn giản:

removeQuotes : String -> String
removeQuotes str =
    String.trim (String.filter (\char -> char /= '\"' && char /= '\'') str)

main =
    String.removeQuotes "\"This is a 'quoted' string!\""
    -- Đầu ra: This is a quoted string!

Chỉ cần nhớ: đoạn mã nhỏ này sẽ loại bỏ tất cả các dấu ngoặc khỏi chuỗi của bạn, vì vậy hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan!

Sâu Hơn

Ngày xưa, xử lý chuỗi là một công việc khá tự tay làm, liên quan đến nhiều bước phân tích cú pháp thủ công. Ngày nay, những ngôn ngữ như Elm làm cho việc này đơn giản hơn với các hàm được xây dựng sẵn. Hàm String.filter là một công cụ linh hoạt trong bộ đồ nghề của bạn khi bạn cần quản lý từng kí tự, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc rút dấu ngoặc.

Như một phương án thay thế, bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy nếu Elm hỗ trợ chúng một cách dễ dàng, mà theo mặc định là không được. Nhưng này, sự tập trung vào sự đơn giản và an toàn của Elm nghĩa là cách tiếp cận của chúng ta thông qua String.filter là rõ ràng, an toàn và dễ duy trì.

Cách tiếp cận hàm của Elm khuyến khích các hàm thuần túy không có hiệu ứng phụ, và removeQuotes là một ví dụ điển hình. Nó nhận vào một chuỗi và trả lại một chuỗi mới, để lại chuỗi gốc không bị ảnh hưởng. Đó là cấu trúc dữ liệu bất biến của Elm đang được áp dụng, thúc đẩy tính dự đoán được và làm cho việc gỡ lỗi của bạn dễ dàng hơn.

Xem Thêm

Để đọc thêm và tìm hiểu về các cuộc phiêu lưu khác liên quan đến thao tác chuỗi, hãy xem tài liệu của mô-đun String của Elm tại:

Và nếu bạn bao giờ gặp khó khăn về những gì Elm hỗ trợ trong việc xử lý chuỗi hoặc bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào: