Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Fish Shell:
Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Cách thực hiện:

Sử dụng lệnh string, việc chuyển đổi văn bản sang chữ thường trở nên đơn giản. Chỉ cần thực hiện:

echo "MAKE ME LOWERCASE" | string lower

Kết quả mẫu:

make me lowercase

Đối với một biến:

set my_string "SHOUTY CASE TEXT"
string lower -q -- $my_string

Kết quả:

shouty case text

Đào Sâu Hơn:

Trước khi có Fish Shell, người dùng Unix thường sử dụng tr '[:upper:]' '[:lower:]' hoặc awk '{print tolower($0)}'. Mặc dù chúng hoạt động, nhưng không đơn giản và trực tiếp như chức năng string lower được tích hợp sẵn trong Fish.

Fish giới thiệu string trong phiên bản v2.3.0 (Tháng 5 năm 2016), nâng cao việc xử lý chuỗi lên là thành phần cốt lõi của shell, thay vì yêu cầu các lệnh bên ngoài. Điều này làm tăng tính đơn giản và tốc độ cho các tác vụ phổ biến như chuyển đổi chữ cái.

Tại sao không chỉ sử dụng tr hoặc awk? string lower được tích hợp sẵn trong Fish, có nghĩa là nó nhanh hơn (không cần khởi chạy các quy trình mới) và hoạt động một cách nhất quán và dự đoán trước được trên các hệ thống khác nhau. Nó cũng là một phần của bộ lệnh string rộng lớn hơn xử lý các thao tác chuỗi khác, giúp việc viết kịch bản gọn gàng và hiệu quả hơn.

Xem Thêm: