Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Fish Shell:
Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Cách thực hiện:

Dưới đây là cách để lấy độ dài của một chuỗi trong Fish:

set my_string "Hello, World!"
echo (string length "$my_string")

Kết quả:

13

Sâu hơn

Trong Fish, không giống như một số shells khác, string length là một hàm được xây dựng sẵn làm cho nó trở nên tự nhiên và hiệu quả. Trong lịch sử, các shell khác có thể yêu cầu cú pháp dài dòng hơn hoặc công cụ bên ngoài như expr hoặc wc. Fish làm đơn giản hóa các tác vụ với các hàm xử lý chuỗi mạnh mẽ của mình, nơi mà string length trực tiếp cung cấp số lượng ký tự Unicode, điều này không luôn bằng với số byte, đặc biệt là đối với các ký tự không phải ASCII.

Các phương án thay thế để xác định độ dài chuỗi trong các shell trước hàm string trong Fish có thể kém đáng tin cậy hơn bởi vì chúng không luôn tính đến các ký tự đa byte. Về mặt triển khai, string length đếm các grapheme Unicode, điều này quan trọng đối với các văn bản chứa các ký tự kết hợp với nhau để tạo thành một đơn vị trực quan duy nhất.

Xem Thêm