Chương 6. Tập tin và I/O

Google Apps Script Chương 6.
Tập tin và I/O