Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Haskell:
Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Làm thế nào:

-- Sử dụng hàm `length`
main = do
  let myString = "Hello, Haskell!"
  print $ length myString

Kết quả mẫu:

15

Sâu hơn

Haskell là một ngôn ngữ chức năng thuần túy nơi mà các chuỗi được biểu diễn như danh sách các ký tự. Hàm length, một phần của Prelude (thư viện mặc định được nhập vào trong mọi chương trình Haskell), hoạt động dựa trên biểu diễn này.

Lịch sử, việc chọn chuỗi là danh sách là một lựa chọn tự nhiên cho Haskell do tính đơn giản và thực tế là Lisp đã đưa ra lựa chọn thiết kế tương tự (và đã ảnh hưởng nhiều ngôn ngữ chức năng). Hàm length chỉ đếm các phần tử trong danh sách này.

Tuy nhiên, length là O(n), nghĩa là hàm sẽ mất thời gian tỉ lệ với độ dài của chuỗi. Điều này không phải là vấn đề đối với các chuỗi ngắn, nhưng đối với các chuỗi dài, nó có thể không hiệu quả.

Các lựa chọn thay thế bao gồm:

 • Sử dụng Text từ gói text, một cấu trúc hiệu quả hơn cho văn bản Unicode.
 • Sử dụng ByteString từ gói bytestring cho dữ liệu nhị phân hoặc ASCII.

Cả hai đều cung cấp hàm length được tối ưu hóa cho cấu trúc dữ liệu tương ứng của chúng.

Về cài đặt, một phiên bản cơ bản của hàm length có thể trông như thế này:

myLength :: [a] -> Int
myLength [] = 0     -- Độ dài của một danh sách trống là 0
myLength (_:xs) = 1 + myLength xs -- Đệ quy cộng 1 cho phần còn lại của danh sách

Đối với các kiểu dữ liệu TextByteString, chúng có các chi tiết thực thi nội bộ của riêng chúng làm cho chúng hiệu quả hơn so với một danh sách liên kết đơn giản của các ký tự.

Xem thêm