Chuyển đổi một ngày thành chuỗi

Java:
Chuyển đổi một ngày thành chuỗi

Làm thế nào:

Java làm cho việc chuyển đổi ngày thành chuỗi trở nên dễ dàng. Lớp java.time.format.DateTimeFormatter là lựa chọn hàng đầu của bạn. Dưới đây là một ví dụ về mã:

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class DateToStringExample {
  public static void main(String[] args) {
    LocalDate date = LocalDate.now(); // Ngày hôm nay
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
    String dateString = date.format(formatter);
    System.out.println(dateString); // Kết quả có thể là: 20/03/2023, ví dụ
  }
}

Sâu hơn nữa

Trong lịch sử, Java đã sử dụng SimpleDateFormat từ gói java.text, nhưng nó không đảm bảo an toàn cho luồng và dẫn đến lỗi. Với Java 8, gói java.time đã mang lại các lớp ngày-giờ không thể thay đổi và an toàn cho luồng. DateTimeFormatter là một phần của gói hiện đại này.

Có những lựa chọn thay thế như FastDateFormat từ Apache Commons và DateUtils từ các thư viện khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phát triển Java vẫn tuân theo thư viện chuẩn, vốn mạnh mẽ và đa năng.

Khi định dạng, DateTimeFormatter sử dụng các mẫu yyyy cho năm, MM cho tháng và dd cho ngày. Nó có thể xử lý các mẫu phức tạp, thậm chí là các mẫu cụ thể cho địa phương, với phương thức ofPattern của mình. Cũng đáng chú ý là DateTimeFormatter không thể thay đổi và an toàn cho luồng, vì vậy bạn có thể sử dụng cùng một thực thể formatter trên nhiều luồng mà không cần đau đầu về đồng bộ hóa.

Xem thêm