Kiểm tra xem thư mục có tồn tại không

Java:
Kiểm tra xem thư mục có tồn tại không

Cách thực hiện:

Dưới đây là cách bạn kiểm tra xem một thư mục có tồn tại với java.nio.file không:

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;

public class DirectoryCheck {

  public static void main(String[] args) {
    Path directoryPath = Path.of("/path/to/directory");

    // Kiểm tra xem thư mục có tồn tại không
    boolean directoryExists = Files.exists(directoryPath);

    // In kết quả
    System.out.println("Thư mục có tồn tại? " + directoryExists);
  }
}

Nếu bạn chạy điều này, bảng điều khiển của bạn sẽ đơn giản hiển thị:

Thư mục có tồn tại? true // hoặc false

Cứ thử xem.

Đào Sâu Hơn

Ngày xưa, mọi người sử dụng phương thức java.io.File.exists(). Nhưng java.nio.file.Files.exists(Path) bây giờ mới là ngôi sao sáng vì nó linh hoạt hơn. Bạn cũng có thể kiểm tra các thuộc tính tệp với cùng một API.

Nhưng đợi đã, còn nữa. Phương thức Files.exists không phải là không thể xuyên thủng—có một điều kiện đua. Điều gì xảy ra nếu có điều gì đó xảy ra với thư mục ngay sau khi bạn kiểm tra? Bùm, hoạt động của bạn thất bại. Để giảm thiểu điều này, hãy sử dụng Files.exists một cách tiết kiệm và xử lý ngoại lệ một cách đúng đắn khi thực hiện các hoạt động tệp thực sự.

Thay vào đó, bạn có thể đơn giản thử thực hiện hoạt động tệp và bắt lỗi NoSuchFileException có thể xảy ra. Điều này được biết đến là “dễ dàng xin lỗi hơn là xin phép” (EAFP) so với “nhìn trước khi nhảy” (LBYL), đó là những gì Files.exists() đang làm.

Xem Thêm