Viết một tệp văn bản

Java:
Viết một tệp văn bản

Làm thế nào:

Với gói java.nio.file của Java, viết vào một tệp văn bản rất đơn giản. Hãy xem Files.write() để lưu nhanh:

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.List;

public class WriteTextFileExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<String> lines = List.of("Dòng 1", "Dòng 2", "Dòng 3");
    Path file = Path.of("example.txt");

    try {
      Files.write(file, lines);
      System.out.println("Viết vào tệp thành công.");
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Ối! Đã xảy ra lỗi: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Kết quả:

Viết vào tệp thành công.

Tìm hiểu sâu hơn

Trong quá khứ, I/O của Java chủ yếu liên quan đến FileWriterBufferedWriter. Bây giờ, gói NIO (java.nio.file) là lựa chọn hàng đầu. Files.write() rất tiện lợi — xử lý việc tạo, mở và viết trong một lần. Phương án thay thế? FileOutputStream cho kiểm soát cấp độ byte. Phía sau, Files.write() sử dụng một BufferedWriterCharset để mã hóa văn bản thành byte.

Xem thêm

Đào sâu hơn vào I/O tệp với những liên kết sau: