Java:
Ghi vào lỗi chuẩn

Làm thế nào:

Java làm cho việc ghi vào stderr trở nên đơn giản sử dụng System.err. Dưới đây là một cái nhìn nhanh:

public class StderrExample {
    public static void main(String[] args) {
        System.err.println("Error: Something went wrong!");
    }
}

Chạy cái này bạn sẽ nhận được:

Error: Something went wrong!

Lưu ý: Trong khi stdout thường đi đến bảng điều khiển, stderr có thể được chuyển hướng đến một tệp hoặc địa điểm khác, giữ cho các thông điệp lỗi được tách biệt.

Sâu hơn

Trong lịch sử của các hệ thống giống Unix, stderr là bộ điều khiển tệp số 2, khác biệt với stdout (bộ điều khiển tệp số 1). Điều này cho phép xử lý và chuyển hướng khác nhau. Các lựa chọn thay thế cho System.err bao gồm các khuôn khổ nhật ký như Log4J hoặc SLF4J, cung cấp nhiều tính năng hơn. Trong Java, stderr được thực hiện trong lớp System và là một thể hiện của PrintStream. Nó không được đệm, có nghĩa là đầu ra tức thì.

Xem thêm