Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Java:
Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Làm thế nào:

Các chuỗi Java có phương thức length(). Gọi nó, và bạn sẽ nhận được số đếm ký tự. Dễ dàng.

public class StringLengthExample {
  public static void main(String[] args) {
    String greeting = "Hello, World!";
    int length = greeting.length();

    System.out.println("Chiều dài của chuỗi là: " + length);
    // Đầu ra: Chiều dài của chuỗi là: 13
  }
}

Đào sâu

Phương thức length() có từ những phiên bản Java đầu tiên, làm cho nó trở thành một phần lâu đời của lớp String. Nó đơn giản nhưng thiết yếu. Bên trong, một String trong Java được hỗ trợ bởi một mảng ký tự, với phương thức length() trả về kích thước của mảng này. Quan trọng là, chuỗi Java là bất biến, vì vậy một khi được tạo, chiều dài không thay đổi, làm cho phương thức này nhanh và đáng tin cậy.

Có phương pháp thay thế không? Chà, ngoài việc tự viết một hàm để đếm ký tự (không cần thiết và không hiệu suất), thực sự không. Hãy nhớ rằng length() trả về số lượng đơn vị char, không nhất thiết là điểm mã. Đối với các ký tự Unicode không vừa với kích cỡ char tiêu chuẩn 16-bit, cân nhắc sử dụng codePointCount() nếu bạn cần tính đến các ký tự bổ sung.

Xem thêm

Đào sâu hơn hoặc khám phá các chủ đề liên quan: