Nội suy chuỗi ký tự

Java:
Nội suy chuỗi ký tự

Cách thực hiện:

Java giới thiệu String.format() cho việc nội suy:

public class StringInterpolationExample {
 public static void main(String[] args) {
  String user = "Alice";
  int points = 1337;
  String greeting = String.format("Xin chào, %s! Bạn có %d điểm.", user, points);
  System.out.println(greeting);
 }
}

Kết quả mẫu:

Xin chào, Alice! Bạn có 1337 điểm.

Đối với nội suy hiện đại hơn kể từ Java 15, chúng ta sử dụng khối văn bản và formatted():

public class ModernStringInterpolationExample {
 public static void main(String[] args) {
  String user = "Bob";
  double accountBalance = 1234.56;
  String message = """
   Kính gửi %s,
   Số dư hiện tại của bạn là $%.2f.
   """.formatted(user, accountBalance);
  System.out.println(message);
 }
}

Kết quả mẫu:

Kính gửi Bob,
Số dư hiện tại của bạn là $1234.56.

Đi sâu hơn

Trước khi có nội suy, Java phụ thuộc vào việc nối chuỗi: String greeting = "Xin chào, " + user + "!";. Phiền phức và dễ mắc lỗi, đặc biệt khi chuỗi trở nên phức tạp.

Theo lịch sử, các ngôn ngữ như Perl và PHP đã có tính năng nội suy. Java bắt kịp khá muộn. String.format()PrintStream.printf() cung cấp chức năng tương tự, sử dụng các chỉ định định dạng giúp Java xử lý biến.

Các lựa chọn khác? Ngoài String.format(), chúng ta còn có MessageFormatStringBuilder, nhưng chúng không mượt mà như nội suy cơ bản. Kể từ Java 15, khối văn bản đã đơn giản hóa chuỗi đa dòng và thêm formatted() để đơn giản hóa việc nội suy trực tiếp tại chỗ.

Về mặt triển khai, String.format() sử dụng Formatter, một công cụ mạnh mẽ với nhiều tùy chọn định dạng. Nhưng cảnh báo, chuỗi phức tạp có thể làm giảm hiệu suất ứng dụng của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Xem thêm