Trích xuất chuỗi con

JavaScript:
Trích xuất chuỗi con

Cách thực hiện:

Sử dụng phương thức substring:

let text = "JavaScript is awesome!";
let extracted = text.substring(0, 10);
console.log(extracted); // Đầu ra: JavaScript

Sử dụng phương thức slice:

let text = "JavaScript is awesome!";
let sliced = text.slice(-9, -1);
console.log(sliced); // Đầu ra: awesome

Sử dụng phương thức substr (đã được đánh dấu là không nên dùng):

let text = "JavaScript is awesome!";
let substrd = text.substr(11, 7);
console.log(substrd); // Đầu ra: awesome

Đi sâu hơn

Việc trích xuất chuỗi con không phải là mới – nó cũ như chính lập trình. Các phương thức substringslice trong JavaScript là những công cụ từ những năm 1990, là một phần của bộ tính năng ban đầu của ngôn ngữ. substr cũng nằm trong số đó, nhưng hiện tại nó đã trở thành mã nguồn lệ và nên được tránh sử dụng trong các ứng dụng hiện đại.

Sự khác biệt? substringslice tương tự nhau – cả hai đều nhận tham số chỉ số bắt đầu và kết thúc – nhưng xử lý số âm khác nhau: slice có thể xử lý chỉ số âm, đếm từ phía sau, trong khi substring coi chúng như là số không. Tất cả các phương thức này đều không thay đổi chuỗi gốc; chúng tạo ra các chuỗi mới.

Xem thêm