Trích xuất chuỗi con

Kotlin:
Trích xuất chuỗi con

Làm thế nào:

Trong Kotlin, sử dụng các hàm substring, take, và drop.

fun main() {
  val text = "Hello, Kotlin!"

  println(text.substring(7, 13)) // In ra "Kotlin"
  
  // Từ đầu
  println(text.take(5)) // In ra "Hello"

  // Từ cuối
  println(text.takeLast(6)) // In ra "Kotlin!"

  // Bỏ các ký tự
  println(text.drop(7)) // In ra "Kotlin!"
}

Sâu hơn

Trong những ngày đầu của lập trình, việc xử lý chuỗi là thủ công và dễ mắc lỗi. Trong Kotlin, nó dễ dàng hơn, an toàn hơn và ít tốn tài nguyên hơn, nhờ vào các hàm tích hợp sẵn và các tính năng của lớp String.

Các phương pháp thay thế cho substring bao gồm sử dụng biểu thức chính quy với Regex hoặc split để cắt nhỏ chuỗi - nhưng những phương pháp này có thể quá mức cho những nhiệm vụ đơn giản.

Về mặt triển khai, hãy nhớ rằng chuỗi là bất biến trong Kotlin. Vì vậy, khi bạn trích xuất một chuỗi con, thực chất bạn đang tạo một đối tượng String mới, không phải thay đổi chuỗi gốc.

Xem thêm