Trích xuất chuỗi con

Lua:
Trích xuất chuỗi con

Làm thế nào:

Trong Lua, sử dụng hàm string.sub:

local text = "Hello, Lua!"
-- Trích xuất 'Hello'
print(string.sub(text, 1, 5)) -- Đầu ra: Hello

-- Lấy 'Lua'
print(string.sub(text, 8, 11)) -- Đầu ra: Lua

Hoặc lấy các ký tự cuối bằng chỉ số âm:

-- Lấy 'Lua!' từ cuối
print(string.sub(text, -4)) -- Đầu ra: Lua!

Sử dụng mẫu để tìm và trích xuất:

local phrase = "The quick brown fox jumps"
-- Khớp và trích xuất 'quick'
print(phrase:match("(%a+) quick")) -- Đầu ra: The

Sâu hơn

Trong lập trình đầu tiên, việc xử lý chuỗi thủ công và cồng kềnh, thường cần vòng lặp và điều kiện. Hàm string.sub của Lua là một phần của thư viện chuỗi phong phú hơn, giúp việc thao tác chuỗi trở nên dễ dàng. Các lựa chọn thay thế cho string.sub bao gồm việc khớp mẫu với string.match, có thêm sức mạnh nhưng có thể không cần thiết cho các tác vụ đơn giản.

Hàm string.sub và việc khớp mẫu đều dựa trên các hàm C do gốc rễ C của Lua. Bạn sẽ không tìm thấy một thư viện tiêu chuẩn rộng lớn trong Lua cho chuỗi so với các ngôn ngữ như Python; nó giữ gìn sự đơn giản và hiệu quả. Nhớ rằng, chỉ số trong Lua bắt đầu từ 1, không phải 0.

Xem thêm