Nội suy chuỗi ký tự

Lua:
Nội suy chuỗi ký tự

Làm sao:

Trong Lua, sử dụng .. để nối chuỗi hoặc string.format cho nội suy. Ví dụ:

local name = "Ada"
local greeting = "Hello, " .. name .. "!"
print(greeting) -- Đầu ra: Hello, Ada!

local age = 30
local bio = string.format("%s is %d years old.", name, age)
print(bio) -- Đầu ra: Ada is 30 years old.

Đào Sâu

Về mặt lịch sử, Lua thiếu tính năng nội suy chuỗi tích hợp sẵn, không giống như một số ngôn ngữ khác (ví dụ, Ruby, Python). Nối chuỗi với .. là cách thường dùng. Lua 5.3 giới thiệu string.format cho một cách tiếp cận sạch sẽ hơn, tương tự như printf của C. Các phương án khác: Ngoài việc sử dụng toán tử .. hoặc string.format, bạn cũng có thể viết một hàm nội suy tùy chỉnh sử dụng gsub cho việc khớp mẫu. Nhưng tại sao lại làm cho mọi thứ phức tạp? Sử dụng công cụ tích hợp sẵn cho tính bảo trì. Chi tiết triển khai: Lưu ý rằng việc nối chuỗi liên tục có thể dẫn đến vấn đề về hiệu suất. string.format hữu ích khi bạn cần kiểm soát định dạng, như chỉ định độ chính xác của số hoặc đệm.

Xem Thêm