Viết hoa một chuỗi

PHP:
Viết hoa một chuỗi

Làm thế nào:

Trong PHP, chúng ta viết hoa chuỗi bằng hàm ucwords() cho các tiêu đề đầy đủ hoặc ucfirst() cho một dòng đơn hoặc câu.

<?php
$lowercase_title = "the quick brown fox jumps over the lazy dog";
$capitalized_title = ucwords($lowercase_title);

echo $capitalized_title; // Xuất ra: The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog

$sentence = "an example sentence.";
$capitalized_sentence = ucfirst($sentence);

echo $capitalized_sentence; // Xuất ra: An example sentence.
?>

Sâu hơn

Việc viết hoa chuỗi không phải là một khái niệm mới. Trong thế giới in ấn, quy tắc viết hoa tiêu đề là một quy ước chuẩn. Trong PHP, ucwordsucfirst đã tồn tại một thời gian, hỗ trợ các quy ước như vậy một cách số hóa. Hàm mb_convert_case của PHP cho phép thao tác phức tạp hơn, như MB_CASE_TITLE, đặc biệt hữu ích cho các chuỗi đa byte (không phải ASCII).

Các phương án thay thế cho ucwords bao gồm strtoupper, chuyển toàn bộ chuỗi thành chữ hoa, và strtolower chuyển chuỗi thành chữ thường. Hãy lưu ý về địa phương: một số ngôn ngữ có quy tắc viết hoa độc đáo.

Về mặt hiện thực, ucwords áp dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên sau mọi khoảng trắng, không chỉ là dấu cách. Điều này có nghĩa là dòng mới, tab, v.v., đều kích hoạt việc viết hoa.

Tham Khảo Thêm

Để biết thêm thông tin, kiểm tra tại: