Tạo một tập tin tạm thời

Python:
Tạo một tập tin tạm thời

Làm thế nào:

Mô-đun tempfile của Python được xây dựng cho mục đích này. Hãy xem nó hoạt động như thế nào:

import tempfile

# Tạo một tệp tạm thời và viết gì đó vào trong đó
với tempfile.TemporaryFile(mode='w+t') như tf:
  # Viết một chuỗi vào tệp tạm thời
  tf.write('Python thật vui!')
  # Quay lại đầu tệp trước khi đọc
  tf.seek(0)
  # Đọc những gì chúng ta đã viết
  print(tf.read()) # Kết quả: Python thật vui!

# Và như vậy, tệp sẽ biến mất khi bạn ra khỏi khối

Mã này sử dụng một bộ quản lý ngữ cảnh để xử lý tệp, tự động dọn dẹp sau khi sử dụng. Không có tệp lưu lại!

Sâu hơn:

Tệp tạm không phải là điều mới. Chúng đã được sử dụng từ thuở sơ khai của máy tính để giữ dữ liệu nhất thời. Mô-đun tempfile của Python xử lý các chi tiết phức tạp như tạo tên duy nhất và loại bỏ các tệp khi hoàn thành. Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn, có NamedTemporaryFile, mà bạn có thể tham chiếu bằng tên trong suốt thời gian ngắn ngủi của nó. Nhưng nhớ rằng mục đích của nó là để tạm thời:

import tempfile

# Tạo một tệp tạm thời có tên
với tempfile.NamedTemporaryFile(delete=True) như ntf:
  print(f'Tên tệp tạm là: {ntf.name}') # Nó có một tên thực sự!

# Dù vậy, nó biến mất sau khi sử dụng

Và tại sao không sử dụng các tệp thông thường? Đơn giản: Sử dụng tempfile giúp bạn tránh bị rối và các xung đột tiềm ẩn — tưởng tượng script của bạn chạy lại và cùng một tên tệp được tái sử dụng. Lộn xộn, phải không?

Xem thêm: