Bắt đầu một dự án mới

Python:
Bắt đầu một dự án mới

Làm thế nào:

Tạo một Môi trường Ảo

Môi trường ảo là một thư mục tự chứa tất cả các tệp thực thi cần thiết để sử dụng các gói mà một dự án Python cần. Nên tạo môi trường ảo cho từng dự án để tránh xung đột giữa các phụ thuộc của dự án. Sử dụng mô-đun venv, là một phần của thư viện chuẩn Python.

# Thay thế 'myproject' bằng tên dự án của bạn
python3 -m venv myproject-env

Để kích hoạt môi trường ảo:

Trên Windows:

myproject-env\Scripts\activate.bat

Trên Unix hoặc MacOS:

source myproject-env/bin/activate

Kết quả mẫu (kết quả có thể thay đổi nhẹ tùy theo hệ điều hành):

(myproject-env) $

Cài đặt Gói

Sử dụng pip, trình cài đặt gói cho Python, để cài đặt, nâng cấp và gỡ bỏ các gói. Dưới đây là cách bạn có thể cài đặt một thư viện bên thứ ba phổ biến, requests, để thực hiện các yêu cầu HTTP:

pip install requests

Kết quả mẫu:

Collecting requests
 Downloading requests-2.25.1-py2.py3-none-any.whl (61 kB)
   |████████████████████████████████| 61 kB 1.3 MB/s
Installing collected packages: requests
Successfully installed requests-2.25.1

Thiết lập Cấu trúc Dự án

Một dự án Python điển hình có thể trông giống như sau:

myproject/
│
├── myproject-env/  # Môi trường ảo
├── docs/       # Tài liệu
├── tests/      # Kiểm thử đơn vị và tích hợp
│  └── __init__.py
├── myproject/    # Mã nguồn dự án
│  ├── __init__.py
│  └── main.py
├── setup.py     # Tệp thiết lập dự án
└── README.md     # Tổng quan dự án

Tạo Chương trình Đầu tiên của Bạn

Tạo một tệp main.py bên trong thư mục myproject. Dưới đây là một ví dụ về một chương trình đơn giản:

# myproject/myproject/main.py
def greet(name):
  return f"Xin chào, {name}!"

if __name__ == "__main__":
  print(greet("Thế giới"))

Chạy chương trình của bạn:

python myproject/main.py

Kết quả mẫu:

Xin chào, Thế giới!

Sử dụng một Framework cho các Dự án Lớn hơn

Đối với các dự án lớn hơn, đặc biệt là các ứng dụng web, các framework như Django hoặc Flask là vô giá. Dưới đây là cách cài đặt Flask và tạo một ứng dụng web “Xin chào, Thế giới” đơn giản:

pip install Flask

Tạo một tệp app.py với nội dung sau:

# app.py
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
  return "<p>Xin chào, Thế giới!</p>"

if __name__ == "__main__":
  app.run(debug=True)

Chạy ứng dụng Flask:

flask run

Kết quả mẫu:

 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Nhấn CTRL+C để thoát)

Truy cập vào http://127.0.0.1:5000/ trên trình duyệt web của bạn, và bạn sẽ thấy thông điệp “Xin chào, Thế giới!”.