Python:
Làm tròn số

Cách thực hiện:

Dưới đây là thông tin cơ bản về việc làm tròn số trong Python:

# Làm tròn số về số nguyên gần nhất
print(round(8.67))  # Đầu ra: 9

# Làm tròn số với số chữ số thập phân được chỉ định
print(round(8.67, 1))  # Đầu ra: 8.7

# Số chẵn được làm tròn xuống và số lẻ được làm tròn lên khi có khoảng cách bằng nhau
print(round(2.5))  # Đầu ra: 2
print(round(3.5))  # Đầu ra: 4

Sâu hơn nữa

Trong Python, round() không chỉ đơn giản là cắt bỏ phần thập phân. Theo truyền thống, Python, giống như nhiều ngôn ngữ khác, tuân theo “làm tròn một nửa về số chẵn” hoặc “làm tròn ngân hàng”. Điều này giúp giảm thiểu lỗi tích lũy trong tổng hoặc trung bình, điều này rất quan trọng trong tính toán tài chính.

Đối với các lựa chọn thay thế, bạn có math.floor()math.ceil() từ module toán học của Python, kéo số về dưới hoặc lên về số nguyên tiếp theo. Nhưng nếu bạn muốn độ chính xác, quantize() của module decimal cho phép bạn chỉ định hành vi làm tròn.

Bên dưới lớp vỏ, round() xử lý với số dấu phẩy động nhị phân. Do một số số thập phân không thể được biểu diễn chính xác bằng nhị phân, bạn có thể gặp bất ngờ với những trường hợp như round(2.675, 2) không trở thành 2.68 như mong đợi. Sử dụng decimal hoặc fractions để đạt được độ chính xác cao.

Xem thêm