Nối chuỗi ký tự

Python:
Nối chuỗi ký tự

Cách thực hiện:

Hãy ghép một số chuỗi lại với nhau.

first_name = "Charlie"
last_name = "Brown"
full_name = first_name + " " + last_name  # Nối chuỗi cổ điển với một khoảng trắng
print(full_name)

Đầu ra: Charlie Brown

Sử dụng join() cho một danh sách từ:

words = ["Hello", "world!"]
sentence = " ".join(words)
print(sentence)

Đầu ra: Hello world!

F-String (từ Python 3.6):

user = "snoopy"
action = "flying"
log_message = f"{user} đang {action} nhà của mình"
print(log_message)

Đầu ra: snoopy đang bay nhà của mình

Sâu hơn nữa

Nối chuỗi đã là một hoạt động cơ bản của chuỗi kể từ bình minh của lập trình. Nhớ rằng, Python xử lý chuỗi như là không thể thay đổi, vì vậy mỗi lần nối tạo ra một chuỗi mới.

Một thời, dấu cộng (+) là tất cả những gì chúng ta có. Không hiệu quả cho nhiều chuỗi, vì nó có thể dẫn đến việc bùng phát bộ nhớ và hiệu suất chậm. Đến lượt phương thức join()—thân thiện với bộ nhớ hơn, đặc biệt cho việc kết hợp một loạt chuỗi.

F-Strings, được giới thiệu trong Python 3.6, là một bước ngoặt. Chúng dễ đọc và nhanh chóng và cho phép đánh giá biểu thức trong các literan chuỗi—f"{biến}". Chúng là lựa chọn hàng đầu cho một Pythonista hiện đại, kết hợp chức năng và hiệu quả.

Xem thêm