Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Python:
Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Làm thế nào:

Chuyển một chuỗi sang dạng chữ thường trong Python rất đơn giản với phương thức .lower().

original_string = "Hello, World!"
lowercase_string = original_string.lower()
print(lowercase_string)  # Kết quả: hello, world!

Hoặc sử dụng hiểu biết danh sách để kiểm soát nhiều hơn:

s = "HELLO, World!"
lower_list = [char.lower() for char in s]
print(''.join(lower_list))  # Kết quả: hello, world!

Sâu hơn

Phương thức .lower() đã là một phần của kiểu chuỗi Python từ khá sớm. Đây là cách đơn giản để đảm bảo xử lý dữ liệu không phân biệt chữ hoa chữ thường, điều này hữu ích trong các tình huống như đầu vào của người dùng không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Có những phương pháp thay thế, như sử dụng biểu thức chính quy:

import re

s = "HELLO, World!"
lower_s = re.sub(r'[A-Z]', lambda match: match.group(0).lower(), s)
print(lower_s)  # Kết quả: hello, world!

Nhưng đây là quá mức cho việc đơn giản là chuyển một chuỗi thành chữ thường.

Bên dưới lớp vỏ, phương pháp .lower() của Python dựa trên bản đồ ký tự Unicode. Tiêu chuẩn Unicode xác định ký tự tương đương chữ thường của hầu hết tất cả các ký tự có dạng chữ. Quy trình này phức tạp hơn là chỉ cần trừ một giá trị để từ ‘A’ chuyển thành ‘a’ bởi vì không phải tất cả ngôn ngữ và kịch bản đều có sự ánh xạ trực tiếp và đơn giản như vậy.

Xem thêm