Sử dụng biểu thức chính quy

Python:
Sử dụng biểu thức chính quy

Làm thế nào:

Dưới đây là các ví dụ Python sử dụng mô-đun re cho các hoạt động regex phổ biến:

import re

# Tìm tất cả các trận đấu của 'abc' trong một chuỗi
matches = re.findall('abc', 'abc123abc')
print(matches)  # Đầu ra: ['abc', 'abc']

# Tìm kiếm 'def' và trả về một đối tượng Match
match = re.search('def', '123def456')
if match:
    print(match.group())  # Đầu ra: 'def'

# Thay thế 'ghi' bằng 'xyz'
replaced = re.sub('ghi', 'xyz', 'ghi123ghi')
print(replaced)  # Đầu ra: 'xyz123xyz'

Sâu hơn

Biểu thức chính quy đã tồn tại từ những năm 1950, được phát triển cùng với lý thuyết ngôn ngữ hình thức. Những phương án thay thế cho regex bao gồm thư viện phân tích cú pháp và các phương thức chuỗi như str.find() hoặc str.replace(), nhưng những phương án này thiếu sự linh hoạt trong việc khớp mẫu của regex. Về mặt triển khai, Python sử dụng mô-đun re, dựa trên thư viện regex UNIX truyền thống nhưng bao gồm một số cải tiến.

Xem thêm