Trích xuất chuỗi con

Ruby:
Trích xuất chuỗi con

Cách thực hiện:

Ruby làm cho việc trích xuất chuỗi con trở nên đơn giản. Hãy đi thẳng vào vấn đề:

str = "Hello, Ruby World!"

# Phương pháp 1: Sử dụng chỉ số mảng
substring = str[7, 4] # "Ruby"
puts substring

# Phương pháp 2: Sử dụng phương thức slice
slice = str.slice(7, 4) # "Ruby"
puts slice

# Phương pháp 3: Biểu thức chính quy
match = str[/[Rr]uby/] # "Ruby"
puts match

# Phương pháp 4: Tách và truy cập mảng
split_array = str.split # mặc định tách theo khoảng trắng
picked_word = split_array[2] # "World!"
puts picked_word

Kết quả mẫu cho mỗi đoạn mã sẽ lần lượt là “Ruby”, “Ruby”, “Ruby”, “World!”.

Khám phá sâu hơn

Ngày xưa, việc trích xuất chuỗi con là một quá trình dài dòng hơn. Ruby đã phát triển, mặc dù. Ngày nay, bạn có các phương thức và regex để sử dụng.

Đây là những gì đang diễn ra bên dưới: [7, 4] có nghĩa là bắt đầu từ ký tự thứ 7 và lấy tiếp theo 4 ký tự. slice chỉ là một cách phương pháp hóa để nói cùng một điều đó. Với regex, /[Rr]uby/ giống như nói, “Bắt cho tôi một ‘Ruby’ hoặc ‘ruby’, tùy cái nào bạn tìm thấy trước.” Phương thức split chia chuỗi thành một mảng tại mỗi khoảng trắng, và [2] chọn từ thứ ba - hãy nhớ rằng, mảng bắt đầu từ số không.

Có phương thức thay thế không? Chắc chắn rồi, Ruby có chúng. partition, rpartition, và match cũng có thể đóng vai trò ở đây. Mỗi phương thức có trường hợp sử dụng riêng nhưng việc biết .slice và regex đã đủ để đáp ứng hầu hết nhu cầu.

Nói tóm lại: việc trích xuất chuỗi con đề cập đến việc thao tác văn bản một cách chính xác. Công cụ đúng đắn nghĩa là mã sạch và hiệu quả.

Xem thêm